سرور اختصاصی امریکا

با 7 روز ضمانت برگشت وجه

plan 1

AMD Dual Opteron 2216 - 4 Cores / 4 Threads
2.4Ghz - 2 Processors
4GB DDR2 ECC RAM
146GB SAS
20TB Monthly Transfer
تعداد 5 آی پی قابل استفاده

plan 2

Dual Intel Xeon 5130 - 4 Cores / 4 Threads
2Ghz - 2 processors
8GB DDR2
500GB Hard Drive
20TB Monthly Transfer
5 usable IPv4 Address
لایسنس همیشگی رایگان دایرکت ادمین (درصورت درخواست 5دلار برای یک بار دریافت میگردد)

plan 3

Dual Intel Xeon 5420 - 8 Cores / 8 Threads
2.5Ghz - 2 processors
8GB DDR2
500GB Hard Drive
20TB Monthly Transfer
لایسنس رایگان همیشگی دایرکت ادمین ( در صورت درخواست 5 دلار هزینه اولیه دریافت می شود)

plan 4

Dual Intel Xeon 5639 - Dual Intel Xeon 5639
12 Cores / 24 Threads
2.13Ghz - 2 Processors
24GB DDR3 RAM
2TB SATA or 120GB SSD
20TB Monthly Transfer
تعداد 5 آی پی رایگان
امکان ارائه لایسنس رایگان دایرکت ادمین برای هر آی پی (در صورت درخواست 5 دلار هزینه اولیه توسط دیتاسنتر دریافت می گردد)